วีดีโอสอนกลองโดย Aong 3

การอัดกลองไฟฟ้าเบื้องต้นและใช้โปรแกรม Addictive Drums พร้อมเสียงตัวอย่าง

สอนกลอง – ลูกส่งเขบ็ต1ชั้นแบบหลากหลาย [Eight Notes Fill On Drum Set]

Go to Top