ประวัติผู้สอน

ปริญญาตรี
หลักสูตร ดุริยางคศาสตร์บัณฑิต
สาขา ดนตรีสมัยนิยม
เอก กลองชุด
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหิดล

Leave a Reply

Go to Top